Відчуття нескінченності

Відчуття нескінченності. Перше випробування неофи­та. Невимовна туга. Втрата всього реального. Що повинне було б випробовуватитварину, стаючи че­ловеком? Перехід до нової логіки. Наша логіка як заснована на спостереженні законів феноменального миру.Непридатність її для вивчення миру ноуме­нов. Необхідність іншої логіки. Аналогічність аксіом логіки і математики. Дві математики.Мате­матика реальних величин (нескінченних і перемен­ных); і математика нереальних, уявних вели­чин (кінцевих і постійних). Трансфінітниє числа. Числа, що лежать за нескінченністю. Можливість різних бесконечностей.
В книзі «Нова ера думки», про яку я вже багато говорив, в цікавому розділі «Простір, як підстава альтруїзму і релігії»,Хинтон го­ворит:
«Коли ми тим або іншим шляхом мислення приходимо до нескінченності - це знак, що даний образ мислення має справу з реальностямибільш високого порядку, ніж той, для якого він пред­назначен і пристосований. І, намагаючись уявити собі той порядок ми можемо зробити це, тільки малюючи нескінченні ряди реальностей вищого по­рядка».
Насправді, що таке нескінченність, як її малює собі звичайний розум?
Це пропасти, безодня, куди падає наш розум, под­нявшись на висоту, на якій він не може дер­жаться.
Уявимо собі тепер на хвилину, що людина починає відчувати нескінченність у всьому; всяка думка, всяка ідея приводять йогодо відчуття бес­конечности.
Це неодмінно повинне відбутися з людиною, перехідною до розуміння реальності вищого порядку.
Що ж він повинен відчувати при цьому?
Він повинен відчувати безодню і прірву скрізь, куди він ні подивиться. І, звичайно, він повинен испы­тывать при цьому неймовірнийстрах, жах і тугу.
. Нестерпна туга (sadness) є перше испыта­ние неофіта в окультизмі, говорить автор «Світла на Шляху» («Light on Path»,p. 44).
Ми розбирали раніше, яким шляхом двовимірна істота могла б прийти до збагнення третього вимірювання. Але ми не задавалисобі питання, що воно повинне було б відчувати, починаючи ощу­щать третє вимірювання, усвідомлювати навкруги себе «но­выймир».
Перш за все воно повинне було б відчувати здивування і переляк, - переляк, що доходить жахливо. Тому що, перш ніж знайтиновий світ, воно дол­жно б було втратити старий.
Уявимо собі тварину, у якої починають бути проблиски людської свідомості.
Що повинне воно усвідомлювати перш за все?
Перш за все - що його старий світ, мир жи­вотного той світ, в якому воно народилося, з кото­рым звиклося, який єдино воноуявляє собі реальним, рушиться і падає довкола нього. Все, що раніше здавалося реальним, стає помилковим, брехливим фантастичним, нереаль­ным. Відчуття нереальності всього оточуючого повинне бути дуже сильний.
Поки така істота навчиться усвідомлювати реаль­ности іншого, вищого, порядку, поки воно зрозуміє, що за старим світом, щоруйнується, відкривається нескінченно більш прекрасний, новий - пройде багато часу. І весь цей час істота в кото­ром народжується нова свідомість, повинне переходити з однієї безодні відчаю в іншу, від одного от­рицания до іншого.Воно повинне все відкинути довкола себе. І лише тоді воно отримає возмож­ность переходу до нового життя.
Коли почнеться поступова, втрата старого світу, логіка двовимірної істоти або те, що за­меняло йому логіку, почне щохвилининарушать­ся, і найсильнішим його відчуттям буде те, що ніякої логіки, ніяких законів взагалі не суще­ствует.
Раніше, коли воно було тваринним, воно рассуж­дало:
Це є те. Ця людина своя.
Тобто то. Та людина чужа.
Це не те. Чужий - це не свій.
Тепер воно раптом зрозуміє, що і чужа людина і своя людина - обидва люди.
Як воно виразить це на своїй мові представле­ний?
Вірніше всього, що ніяк не буде в змозі виразити, тому що мову представлень загальних понять виразити не можна. У тваринногопросто спу­таются відчуття чужої людини і свого челове­ка. Воно почне роздумувати, а роздум - це смерть відчуття.
Тварина перестає ясно відчувати ті властивості, які робили чужого чужим. Воно починає ощу­щать в людині нові властивості,яких раніше не знало. В результаті у нього неодмінно з'явиться по­требность в системі для узагальнення цих нових властивостей- потреба & новій логіці, выражаю­щей відносини нового порядку речей. Але, не маючи понять, воно не буде в змозі побудуватиаксіом логіки Арістотеля і виразить своє відчуття нового порядку у формі абсолютно абсурдного положення.
Це є те.
Уявимо собі, що тварині із зачатками логіки, що виражаються у нього у відчуттях
Це є це. Тобто то. Це не те.
говорять, що два для нього абсолютно різних пред­мета, як, наприклад, два будинки - свій і чужий, - однакові, що вони є однимі тим же, що вони обидва будинки. Тварина ніколи не зрозуміє цієї подібності. Для нього два будинки: свій, де годують і чужий, де б'ють, якщо туди зайдеш, - залишаться абсолютно різними. Ніщо для нього в них спільний не буде. І прагнення довестийому подібність цих будинків ні до чого не приведе, поки воно саме не відчує її. Тоді відчуваючи смут­но ідею спільності двох різних предметів і не маючи понять, тварина виразить це, як щось нелогічне з своєїточки зору. Говоряча дву­мерное істота ідею це і то - однаковий предмет перекладе на мову своєї логіки у вигляді формули: Це є те - і,звичайно, скаже, що це нісенітниця, що відчуття нового порядку ве­щей веде до логічного абсурду. Але інакше выра­зить те, що відчуває, воно не буде в змозі.
Абсолютно в такому ж положенні знаходимося ми, - коли ми, мертві, прокидаємося, - тобто коли ми, люди, переходимо до відчуттядру­гой життя, до збагнення вищих єств.
Той же переляк, та ж втрата реального, те ж відчуття однієї суцільної нелогічності. Щоб реалізувати новий світ, ми повиннізрозуміти нову логічність.
Наша звичайна логіка допомагає нам розбиратися тільки у відносинах феноменального миру. Було дуже багато спроб визначити,що таке логи­ка! Але логіка по суті неопределима, так само як математика.
Що таке математика? Наука про величини.
Що таке логіка? Наука про поняття.
Але це не визначення, а тільки переклад назва­ния. Математика, або наука про величини є сис­тема, вивчаюча кількісні відносинимеж­ду речами; логіка, або наука про поняття, є система, що вивчає якісні (категоричес­кие) відносини між речами.
Логіка побудована абсолютно по одному плану з математикою. Як логіка, так і математика (принаймні, загальновідома математика«конеч­ных» і «постійних чисел») виведена нами з на­блюдения феноменально нашого миру. Узагальнюючи свої спостереження ми поступово знайшли відносини, ко­торые ми назвали основними законами миру.
В логіці ці основні закони укладені в ак­сиомах Арістотеля і Бекона.
А є А. (Що було А, то і буде А)
А не є не А (Що було не А, то і буде не А)
Всяка річ є або А, або не А (Всяка річ повинна бути А, або не А)
Логіка Арістотеля і Бекона, розроблена і доповнена їх численними последователя­ми, оперує тільки з поняттями.
Слово логос, ось предмет логіки. Ідея, для того, щоб стати предметом логічних міркувань, для того, щоб підлягати логічнимзаконам, повинна бути виражений в слові. To, що не може бути виражений в слові, не може увійти до логичес­кую системи. І при цьому слово може увійти до логи­ческую системи, підлягати логічним законам, тільки як поняття.
Саме по собі слово може мати ще інше зна­чение, окрім звичайно пов'язаного з ним поняття, воно може мати символічне або аллегоричес­коезначення, може містити в собі відому музику або певний емоційний тон. Але все це увійти до логічної системи не може. Яке б символічне, алегоричне, музы­кальное або емоційне значення ні малослово, в логічну побудову воно ввійде тільки в своєму логічному значенні, тобто - як поня­тие.
В той же час ми чудово знаємо, що не все може бути виражено в словах. В нашому житті і в наших відчуттях дуже багато такого,що не укла­дывается в поняття. Таким чином, ясно, що навіть зараз, на справжньому ступені нашого розвитку далеко не все може бути для нас логи­ческим. Є дуже багато віщої зовні логічних по суті. Така вся область відчуття, емоцій,ре­лигии. Все мистецтво - одне суцільне нелогич­ность. І, як ми зараз побачимо абсолютно нело­гической є математика, найточніша з наук.
Якщо ми порівняємо аксіоми логіки Арістотеля і Бекона з аксіомами загальновідомої математики, то ми знайдемо між ними повнусхожість.
Аксіоми логіки
А є А.
А не є не А.
Всяка річ є або А, або не А.
цілком відповідають основним аксіомам матема­тики, аксіомам тотожності і суперечності.
Всяка величина рівна самої собі. Частина менше цілого.
Дві величини, рівні порізно третьою, рівні між собою і т.д.
Схожість аксіом математики і логіки йде дуже глибоко» і це дозволяє зробити висновок про їх однакове походження.
Закони математики і закони логіки - це за­коны віддзеркалення феноменального миру в нашому со­знании.
Як аксіоми логіки можуть оперувати тільки з поняттями і відносяться тільки до понять» так аксіоми математики можуть оперуватитільки з кінцевими і постійними величинами і относят­ся тільки до них.
По відношенню до нескінченних і змінних ве­личинам ці аксіоми невірні, так само як аксио­мы логіки невірні по відношеннюдо емоцій, до символів, до музичності і до прихованого значе­нию слова.
Що це значить?
Це значить, що аксіоми логіки і математики виведені нами із спостереження явищ, тобто феноменального миру, і є извес­тнуюумовною неправильністю, потрібною для по­знания умовно неправильного миру.
Раніше було вказане, що у нас, власне, є дві математики. Одна - математика кінцевих і постійних чисел, є абсолютно штучноюпобудовою для вирішення задач на умовних даних. Головне з цих умовних дан­ных полягає в тому, що в задачах цієї мате­матики завжди береться тільки t Всесвіту, тобто беретьсятільки один розріз Всесвіту, який ни­когда не змішується з іншим розрізом. Таким чином математика кінцевих і постійних вели­чин вивчає штучний Всесвіт і сама по собі є щось, спеціально створене на підставі нашогоспостереження явищ і що служить для облег­чения цих спостережень. Далі за явища математи­ка кінцевих і постійних числі піти не може. Вона має справу з уявним світом, з вообра­жаемыми величинами.
Інша, математика нескінченних і перемен­ных величин, представляє собою щось абсолютно реальне, побудоване на підставі умозаключе­нийпро реальний світ.
Перша відноситься до світу феноменів, який представляє собою не що інше, як наше непра­вильное сприйняття миру.
Друга відноситься до світу ноуменів, який представляє собою мир як він є.
Перша нереальність, існує тільки в нашій свідомості, в нашій уяві.
Друга реальна, виражає відносини реального миру.
Прикладом «реальної математики», що порушує основні аксіоми математики (і логіки), являют­ся так звані трансфинитные числа.
Трансфінітнимі числами, як показує їх назва, називаються числа за нескінченністю.
Нескінченність, зображена знайомий, є ма­тематическое вираз, з яким, як з тако­вым, можна проводити всі дії: ділити, множити,підносити до ступеня. Нескінченність мож­но піднести до ступеня нескінченності, буде. Ця величина поза сумнівом, в нескінченне число раз більше простої нескінченності. І в той же час вони рівні. Ось це і є найчудовіше втрансфинитных числах. Ви можете проводити з ними які завгодно дії, вони будуть соответ­ствующим, чином змінюватися залишаючись в той же час равными=. Це порушує основних за­коны математиків, прийнятих для кінцевих, фи­нитных, чисел. Змінившися,кінцеве число вже не може бути рівний самому собі. А тут ми ви­дим, як, змінюючись трансфинитное число залишається рівним самому собі.
При цьому трансфинитные числа абсолютно ре­альны. Вираженіємі даже=мы можемо знайти відповідні приклади в реальному світі.
Візьмемо лінію, будь-який відрізок лінії. Ми зна­ем, що число крапок в цій лінії рівно нескінченності, тому що точка вимірюванняне має. Якщо наш відрізок рівний вершку і поряд з ним ми пред­ставим собі відрізок у версту то кожній крапці у великому відрізку відповідатиме крапка в ма­лом. Число крапок у відрізку, рівному вершку, беско­нечно.Число крапок у версті теж нескінченно. По­лучается=
Уявимо тепер собі квадрат, сторону которо­го складає дана лінія а. Число ліній в квад­рате нескінченно. Число крапці в кожнійлінії бес­конечно. Отже, число крапок в квадраті рівно нескінченності що множить сама на себе нескінченне число раз. Ця величина, несомнен­но, нескінченно більше першої. І в той же час вонирівні, як рівні всі нескінченні величини, тому що якщо є нескінченність, то вона одна і не може мінятися.
На отриманому квадраті а2 уявимо собі куб. Цей куб складається з нескінченного числа квадратів, так само як квадрат складаєтьсяз нескінченного числа ліній, а лінія - з нескінченного числа крапок.
Отже, число крапок в кубі рівно, цей вираз рівно выражениюи, тобто це значить, що нескінченність продовжує зростати, втой же час залишаючись незмінною.
Таким чином, в трансфинитных числах ми бачимо, що дві величини, рівні порізно третьою, можуть не бути рівний між собою. Взагаліми ви­дим, що основні аксіоми математики тут не діють, не застосовні сюди. І ми з повним правом встановлюємо закон, що основні аксио­мы математики, вказані вище, застосовні і дійсні тільки для кінцевихчисел..
Окрім цього, ми можемо сказати, що ці аксио­мы дійсні тільки для постійних вели­чин. Або, кажучи інакше, вони вимагають єдностівре­мени і дійових осіб. Саме: всяка величи­на рівна самої собі в даний момент. Але якщо ви візьмете величину яка міняється, і візьмете в різні моменти, то вона не буде рівна самої собі. Звичайно, можна сказати, що, міняючись, вонастано­вится іншою величиною, що вона є дана вели­чина, тільки поки не зміниться. Але це якраз і • є те, що я говорю.
Аксіоми нашої звичайної математики примени­мы тільки до кінцевих і постійних величин.
І якраз назад звичайному погляду, ми долж­ны визнати, що математика кінцевих і постоян­ных величин нереальність, а математиканескінченних і текучих величин реальна.
Насправді, найбільша величина першої математики не має ніякого вимірювання, рівна нулю або крапці порівняно з будь-якоювеличиною другої математики, всі величини якої при всьому з різноманітності рівні між собою.
Таким чином, і тут, як в логіці, аксіоми нової математики є у вигляді абсурдов.
Величина може бути нерівний самої собі. Частина може бути рівний цілому або більший його. З двох рівних величин одна можебути беско­нечно більше за іншу.
Між аксіомами математики і логіки наблю­дается повна аналогія. Логічна одиниця - по­нятие - володіє всіма властивостями кінцевоїі по­стоянной величини. Основні аксіоми математики і логіки в єстві одні і ті ж. І вони правиль­ны за однакових умов і при однакових ус­ловиях перестають бути правильними.
Без жодного перебільшення ми можемо сказати, що основні аксіоми логіки і математики пра­вильны тільки до тих пір, покиматематика і логи­ка оперують з штучними, умовним, не існуючими в природі одиницями.
Річ у тому, що в природі немає кінцевих, посто­янных величин, так само як немає понять. Кінцева, постійна величина і поняття- це умовні відволікання, не дійсність, а толь­ко, так би мовити, розрізи дійсності.
Як зв'язати ідею про відсутність постійних ве­личин з ідеєю нерухомого Всесвіту! На перший погляд одне суперечить іншому.Але в действи­тельности цієї суперечності немає.
Ми раніше детально розбирали, як ідея дви­жения витікає з нашого відчуття часу, тобто з недосконалості нашого відчуттяпростору.
Якби наше відчуття простору було совер­шеннее, ми по відношенню до будь-кого предмети, ска­жем до даного людського тіла,охоплювали б все його життя в часі, від народження до смерті. Тоді в межах нашого обхвату воно було б для нас постійною величиною. Але тепер, в кожний дан­ный момент свого життя, воноє для нас не посто­янная, а змінна величина. І те, що ми называ­ем тілом, насправді не існує. Це
є тільки розріз чотиривимірного тіла, якого ми ніколи не бачимо. Ми повинні пам'ятати, що весь наш тривимірний світ насправдіне існує. Це є створення наших несовершен­ных відчуттів. Результат їх недосконалості. Це не є мир. А тільки те, що ми бачимо з світу. Трех­мерный мир - це є чотиривимірний мир, наблю­даемый через вузьку щілку наших відчуттів.Тому всі величини, які ми вважаємо такими в тривимірному світі, - не є реальні величини а тільки штучно припущені.
Вони не існують реально, так само як не суще­ствует реально теперішній час. Ми вже говорили про це раніше. Теперішнім часомми називаємо перехід з майбутнього в те, що пройшло. Але цей перехід не має протягу. Тому теперішній час не існує. Існує тільки майбутнє і пройшло.
Таким чином, постійні величини в трехмер­ном світі це абстракція. Так само як движе­ние в тривимірному світі є в єстві абстрак­ция.В тривимірному світі немає зміни, немає движе­ния. Для того, щоб мислити рух нам вже потрібен чотиривимірний мир. Тривимірний мир насправді не існує, - або існує один ідеальний момент. В наступний ідеальниймомент існує вже інший тривимірний мир. Тому величина А в наступний момент є вже не А, а В в наступний момент З і т.д. до беско­нечности. Вона рівна самої собі тільки один иде­альный момент. Інакше кажучи, усерединікожного иде­ального моменту аксіоми математики вірні, для порівняння двох ідеальних моментів вони тільки умовні яка умовна логіка Бекона порівняно з логікою Арістотеля. В часі, тобто по отно­шению до величин, з погляду ідеального моментузмінним, вони невірні.
Ідея постійності і змінності витікає з неможливості для нашого обмеженого розуму спіткати річ не в розрізі. Якщо навіть мипо­стигнем річ в чотирьох вимірюваннях, скажемо чело­веческое тіло від народження до смерті то це буде ціле і постійне, розріз якого ми називаємо змінним в часі людським тілом. Мо­мент життя, тобто тіло, як ми йогознаємо в трех­мерном світі, це є крапка на нескінченній лінії.
Якби ми могли спіткати це тіло у вечнос­ти, то ми знали б його як абсолютно постійну величину зі всією різноманітністю форм,станів і положень, але тоді до цієї постійної величини б не були застосовні аксіоми нашої математи­ки тому що це була б нескінченна величина.
Цю нескінченну величину ми спіткати не можемо. Завжди осягаємо тільки її розріз. І до это­му уявного розрізу Всесвіту відносятьсянаша математика і логіка.

рыбалка
Купить диплом тольятти читайте здесь.