Простір чотирьох вимірювань

Простір чотирьох вимірювань. «Тимчасове те­ло». Лінга Шаріра. Форма людського тіла від народження до смерті як змінна величина.Не­соизмеримость тривимірного і чотиривимірного тіла. Флюенти Ньютона. Нереальність постійних вели­чин. Права і ліва рука в тривимірному і четырех­мерном просторі. Відмінності тривимірного і четы­рехмерного простори. Не дварізних простран­ства, а два різні способи сприйняття одного і того ж миру.
Простір чотирьох вимірювань, якщо ми по­пытаемся уявити собі таке, буде бесконеч­ным повторенням нашого простору, нашоїбес­конечной тривимірної сфери, як лінія є беско­нечное повторення крапки.
Багато що з раніше за сказаний стане для нас го­раздо ясніше, коли ми зупинимося на тому, що «четверте вимірювання» потрібношукати в часі.
Стане ясно, що значить, що тіло чотирьох изме­рений можна розглядати як слід від руху в просторі тіла трьох вимірюваньпо направле­нию, в ньому не полягаючому.
Напрям, що не полягає в тривимірному просторі, по якому рухається всяке трех­мерное тіло, - цей напрям часу.
Всяке тіло трьох вимірювань, існуючи, як би рухається в часі і залишає слід свого руху у вигляді тимчасового або чотиривимірноготіла. Цього тіла ми, через властивості нашого воспринимательного апарату, ніколи не бачимо і не ощуща­ем а бачимо тільки його розріз, який і називаємо тривимірним тілом.
Тому ми дуже помиляємося, думаючи, що трех­мерное тіло представляє собою щось реальне. Воно тільки проекція чотиривимірноготіла, його ри­сунок, зображення на нашій площині.
Чотиривимірне тіло є нескінченне число тіл тривимірних. Тобто чотиривимірне тіло є бес­конечное число моментів існуваннятрехмер­ного тіла - його станів і положень. Трехмер­ное тіло, яке ми бачимо, є як би фигу­рой одним з ряду знімків на кинематографичес­кой стрічці.
Простір четвертого вимірювання - час - дійсно є відстань між формами, станами і положеннями одного і того ж тіла (і різнихтіл, тобто уявних нам разны­ми). Воно відділяє ці форми, стани і поло­жения один від одного і воно ж зв'язує їх в якісь незрозумілі нам цілі. Це незрозуміле нам ціле може утворюватися в часі з одного фізичного тіла- і може образовывать­ся з різних тел.
Тимчасове ціле, що відноситься до одного физичес­кому тіла, нам легше собі уявити.
Якщо ми візьмемо фізичне тіло людини, то ми знайдемо в ньому, окрім «матерії», щось, правда змінне, але, поза сумнівом, однеі те ж від рож­дения до смерті. Коли ми згадуємо особу або фігуру людини, що знаходиться далеко або умер­шего ми згадуємо саме це щось.
Це Лінга Шаріра індійської філософії, тобто форма, в яку відлило наше фізичне тіло («Таємна доктрина» Е. П. Блаватськой).Східна філософія розглядає фізичне тіло як щось непостійне, що знаходить у вічному обміні з оточуючим. Частинки приходять і ухо­дят. Через секунду тіло вже не абсолютно то, ніж було секунду раніше. Сьогодні вже в значній міріне те, що вчора. Через сім років - це вже абсолютно інше тіло. Але, не дивлячись на це, не­что залишається завжди від народження до смерті, изме­няя злегка свій вигляд, але залишаючись завжди тим же самим. Це - Linga Sharira.
Лінга Шаріра - форма, образ, вона міняється, але залишається тією ж самою. Для математика це пере­менная величина. Образлюдини, яка ми мо­жем собі уявити, це не є Лінга Шаріра. Але якщо ми спробуємо в думках уявити собі образ людини від народження до смерті, зі всіма подробицями і рисами дитинства,зрілого віку і старості, як би витягнутим в часі, то це буде Лінга Шаріра.
Форма є у всіх речей. Ми говоримо, що всяка річ складається з матерії і з форми. Під «матери­ей», як ми вже говорили, маютьсяна увазі причи­ны довгого ряду змішаних відчуттів, але мате­рия без форми не сприймається нами ми навіть мислити не можемо матерію без форми. Форму ж ми можемо мислити і представляти без матерії.
Річ, тобто створення форми і матерії, никог­да не буває постійною, вона завжди змінюється з часом. Ця ідея дала Ньютонувозмож­ность побудувати його теорію флюэнт і флюксий.
Ньютон прийшов до висновку, що постійних величин в природі не існує. Існують тільки змінні величини, текучі, - флюэнты.Швидкості, з якими змінюються окремі флюэнты, були названі Ньютоном флюксиями.
З погляду цієї теорії, постійні величи­ны - це уявні величини; все реальне вічно і безперервно тече, рухається, міняється,- жоден момент не повторює буквально предыду­щего. Але річ, безперервно міняючись в часі іноді дуже сильно і швидко, як, наприклад, жи­вое тіло, все-таки залишається тим же самим. Тіло людини в молодості, тілолюдини в старості - це одне і те ж тіло, хоча ми знаємо, що в старому тілі не залишилося жодного атома, що був в моло­дом.Матерія міняється, але щось залишається, це не­что - Лінга Шаріра. І Льоу Шаріра представ­ляется нам змінною, текучою величиною,тому що ми завжди бачимо його частини одну за іншою і ніколи не можемо бачити його відразу і цілим. - Теорія Ньютона справедлива для тривимірного світу, існуючого в часі. В цьому світі немає нічого постійного. Все змінно,тому що в кожний наступний момент річ вже не та, що раніше. Постійні тільки нереальні, вооб­ражаемые речі; реальні - змінні, текучі. Але якщо вглядітися пильніше, ми побачимо, що це ілюзія. Нереальність речі трьох вимірювань.І вони не можуть бути реальними, тому що їх в дей­ствительности не існує, як не існує уявних розрізів тіла.
В одній з лекцій, зібраних в книзі «Плюра­листическая Всесвіт» («А Pluralistic Universe»), проф. Джемс указує на зауваженняпроф. Бергсо­на, що наука вивчає завжди тільки t Всесвіту, тобто не Всесвіт в цілому, а тільки момент вре­менной розрив Всесвіту.
Властивості чотиривимірного простору стануть для нас ясніше, якщо ми детально порівняємо трехмер­ное простір з поверхнеюі з'ясуємо суще­ствующие між ними відмінності.
Хинтон в книзі «Нова ера думки» уважно розбирає ці відмінності. Він уявляє собі на площині два вирізаних з паперу рівнихпрямокутних трикутника, обернутих прямими кутами в різні боки. Ці трикутники будуть абсолютно рівні але чомусь абсолютно раз­личны. Один обернутий в праву сторону прямим кутом, інший в ліву. Якщо хто-небудь хоче сде­латьці трикутники абсолютно однаковими, то це можна зробити тільки за допомогою тривимірного простору. Тобто один трикутник потрібно узяти, перевернути і покласти назад на плос­кость. Тоді будуть два рівних і абсолютно одина­ковыхтрикутника. Але щоб зробити це потрібно було трикутник узяти з площини в тривимірний простір і в цьому просторі перевернути. Якщо трикутник залишити наплощині, то його ніколи не можна зробити однаковим з іншим со­храняя в той же час співвідношення кутів одного трикутника з кутами іншого. Якщо трикутник тільки обертати, то порушитьсяспіввідношення. В на­шем світі є фігури, абсолютно аналогічні двом цим трикутникам.
Ми знаємо форми абсолютно рівні одна інший і абсолютно подібні, але які проте не можуть займати одного і того ж просторуі кото­рые ми не можемо примусити співпадати між собою - ні на ділі, ні в уяві.
Якщо ми подивимося на свої руки, ми побачимо со­вершенно ясно, що наші дві руки представляють со­бой дуже складний випадокнесиметричного подо­бия. Вони і однакові і абсолютно різні. Одна права, інша ліва. Ми можемо уявити собі тільки один спосіб зробити дві руки абсолютно оди­наковыми. Якщо ми візьмемо рукавичку з правої рукиі рукавичку з лівої руки, вони так само не будуть совпа­дать одна з іншою, як права рука не співпадає з лівою рукою. Алеякщо ми вивернемо одну рукавичку навиворіт, вони співпадатимуть одна з іншою. Якщо ми хочемо уявити собі, що права рука робитьсяоднаковою з лівою, ми повинні в думках вивернути її навиворіт, тобто так би мовити, протягнути її крізь неї саме. Якби така операція була воз­можна, то ми отримали б дві абсолютно одинако­вые руки.
Але така операція б була можлива тільки в просторі вищого вимірювання, так само як пере­вертывание трикутника можливо тількив про­странстве вищому порівняно з площиною. Воз­можно що навіть при існуванні простору четвертого вимірювання вивертання руки наизнан­ку, протягання її крізь неї саме нездійсненноіз причин, незалежних від геометричних ус­ловий, наприклад, унаслідок фізіологічних при­чин. Але це не міняє прикладу. Речі подібні вивертанню руки навиворіт теоретично долж­ны бути можливі в просторі чотирьох измере­ний,оскільки в цьому просторі повинні соприка­саться або мати нагоду стикатися раз­личные навіть дуже віддалені точки нашого про­странства і часу. Всі точки листа паперу, що лежить на столі, лежать окремо одна відодної. Але, узявши лист із столу, його можна скласти, сбли­жая при цьому будь-які крапки. І якщо на одному розі написаноПетербург а на іншому Мадрас, то це не може перешкодити скласти докупи ці кути. І якщо на третьому розі написано 1812 рік, а на іншому1912 рік, то ці кути теж можуть стикнутися. І якщо на одному розі рік написаний червоними черни­лами і чорнило ще не висохнулото цифри можуть віддрукуватися на іншому розі. І якщо після цього лист розпрямити і покласти на стіл, то для челове­ка, незнаючого, що його можна знімати із столу і складати в будь-якому напрямі, буде совершен­но незбагненно як цифра з одного кута могла віддрукуватися на іншому. Для нього буде непостижи­ма можливість зіткнення віддалених точоклиста - і це залишиться незбагненним до тих пір, поки він мислитиме лист тільки в двумер­ном просторі. Як тільки він уявить собі лист в тривимірному просторі, ця можливість стане для нього реальною і очевидною.
Розглядаючи відношення четвертого вимірювання до трьох відомим нам вимірювань, ми повинні ска­зать, що нашої геометрії,очевидно, недостатньо для дослідження вищого простору.
Раніше було вказане, що тіло чотирьох измере­ний несумірно з тілом трьох вимірювань, як рік несумірний з Петербургом.
Абсолютно ясно, чому це так. Тіло чотирьох вимірювань складається з нескінченно великого количе­ства тіл трьох вимірювань,тому для них не може бути загальної міри. Тіло трьох вимірювань в сравне­нии з тілом чотирьох вимірювань рівно крапці.
І як крапка несумірна з лінією, як лінія несумірна з поверхнею, як поверхня не­соизмерима з тілом, так тривимірне тілонесоизме­римо з чотиривимірним.
І ясно, чому геометрія трьох вимірювань недо­статочно для визначення положення області чет­вертого вимірювання по відношеннюдо тривимірного простору.
Як в геометрії одного вимірювання, тобто на лінії, не можна визначити положення поверхні, сторону якої складає дана лінія;як на поверхні в геометрії вимірювань не можна опреде­лить положення тіла сторону якого складає дана поверхня, так в геометрії трьох измере­ний, в тривимірному просторі, не можна визначити чотиривимірногопростору. Кажучи коротше, як планіметрії недостатньо для дослідження вопро­сов стереометрії так стереометрії недостатньо для чотиривимірного простору.
Як висновок зі всього сказаного можна знову по­вторить, що кожна точка нашого простору
є розрізом лінії вищого простору або, як виразив це Ріман: матеріальний атом є вступом четвертого вимірювання в про­странствотрьох вимірювань.
Щоб підійти ближче до проблеми вищих изме­рений і вищого простору, перш за все необ­ходимо зрозуміти єство області вищихизмере­ний і її властивості порівняно з областю трьох вимірювань. Тільки тоді з'явиться можливість більш точного дослідження цієї області і з'ясування діючих в ній законів.
Що ж потрібно зрозуміти?
Мені здається, перш за все потрібно зрозуміти, що тут йдеться не про дві області просторово різних - і не про дві області,з яких одна (знову просторово, «геометрично») состав­ляет частина іншої - а про два способи сприйняття одного і того ж миру, в яких він є со­вершенно різним.
Потім потрібно зрозуміти, що всі відомі нам предмети існують не тільки в тих категоріях, в яких ми їх сприймаємо, але в нескінченнійкількості інших, в яких ми не уміємо або не можемо брати їх. І ми повинні навчитися спочатку мислити речі в інших категоріях, потім пред­ставлять їх, наскільки можемо, в інших категори­яхі лише після цього у нас може з'явитися здатність сприймати їх у вищому простран­стве - і відчувати самий «вищий простір».
Або, можливо, перш за все, потрібне непос­редственное сприйняття всього того, що в окружаю­щем нас мирі не входить в рамкутрьох вимірювань, що існує зовні категорії часу і простран­ства - і що тому ми звикли рахувати несу­ществующим. Взагалі ми звикли вважати реаль­но існуючим тільки те, що піддається измере­нию в довжину, ширину і висоту. Але, як вжебуло
вказано, межі реально існуючого необхо­димо розширити. Вимірність дуже груба ознака існування, тому що сама измери­мостьабо змінність занадто умовне поня­тие. І ми можемо сказати що для наближення до точного дослідження області вищих вимірювань потрібна, ймовірно, упевненість, одержувана шляхом безпосередньоговідчуття, що багато що неизмери­мое існує так само реально і навіть більш реаль­но, ніж багато що вимірне.

Профессиональный подход к разработке порталов в http://www.siteimage.com.ua/ наше преимущество. . Химиотерапия при лимфоме. Ходжкинская и неходжкинская лимфома.