Інтелектуальний метод

Інтелектуальний метод - Об'єктивне і субъектив­ное пізнання. Вивчення «не-а» і вивчення «я». Невоз­можность об'єктивногодослідження «я». Межі об'єктивного пізнання. Можливість розширення суб'єктивного пізнання. Поглинанню всього «не-а» в «я».Ідея Щільна. Різні форми свідомості. Сон (по­тенциальное стан свідомості). Сновидіння (созна­ние, укладене в собі самому,відображене від себе). Безсонна свідомість (дуалістичне відчуття миру, розділення «я» і «не-а»). Екстаз («виходження з себе»), «турийя» (абсолютна свідомість всього як себе). «Крапля, поглинаюча океан». «Нірвана».
Встановивши принцип можливого об'єднання в інтуїції або за допомогою інтуїції форм нашого пізнання, ми повинні подивитися,чи не осуществля­ется де-небудь це об'єднання; яким чином воно може відбутися, і чи відбудеться воно в совер­шенно новійформі або одна з існуючих включить інші.
Для цього ми повинні повернутися до основних початків нашого пізнання і порівняти можливі шанси на розвиток різних шляхів.Тобто по воз­можности з'ясувати, який шлях і яким чином швидше за все приводить до інтуїції.
Щодо емоційного шляху ми це до деякої міри встановили: зростання емоцій, їх очищення і звільнення від особистих елементівповинне вести до надособистого пізнання і до интуи­ции.
Але яким чином може прийти до інтуїції інтелектуальний шлях?
Ми знаємо, що ми пізнаємо інтелектуально, ми пізнаємо або суб'єктивно, або об'єктивно. Субъек­тивно, як частина себе, об'єктивно,як частина не себе.
Ми повинні розглянути, яке знання, субъек­тивное або об'єктивне, має великі шанси на розвиток, - і яке з них швидше можепривести до інтуїції.
Перш за все: що таке інтуїція?
Інтуїція є безпосереднє пізнання, внут­ренним відчуттям, прямо свідомістю. Я непосред­ственно відчуваю свій біль, інтуїціяможе дати мені можливість відчути, як свою, біль іншої людини. Таким чином інтуїція сама по собі є розширення суб'єктивного пізнання. Але, мо­жет бути, можливо інтуїтивне розширення об'єктивногопізнання. Ми повинні розглянути єство об'єктивного пізнання.
Наше суб'єктивне знання полягає в науці і у філософії. Суб'єктивний досвід - наука весь час приймала як дане, не може бутииз­мененным, але «сумнівне» і потребуюче в перевірці і в підтвердженні об'єктивним мето­дом. Наука вивчала мир як об'єктивне явище і як, таке ж об'єктивне явище прагнула вивчати «я» з його властивостями.
З другого боку, одночасно з цим йшло изу­чение «я», так би мовити, зсередини. Але цьому вивченню ніколи не додавалося особливовеликого значе­ния. Межі суб'єктивного пізнання, тобто пре­делы «я», вважалися строго обмеженими уста­новленными і незмінними. Тільки для объектив­ного знання признавалася можливість розширення.
Ми повинні подивитися, чи немає в цьому помилки, чи дійсне можливо розширення объектив­ного пізнання чи і дійсно обмеженосуб'єктивне.
Розвиваючись, наука, тобто об'єктивне знання, скрізь натрапляє на перешкоди. Наука вивчає феномени; як тільки вона намагаєтьсяперейти до изу­чению причин, вона бачить перед собою стіну неизве­стного і для неї непізнаваного. Питання заключа­ется в тому, що це непізнаване абсолютно непоз­наваемо або непізнавано тільки для об'єктивних методів нашоїнауки.
Поки справа має такий вигляд: кількість неизве­стных фактів у всіх областях наукового знання швидко росте, і невідоме загрожуєпоглинути из­вестное або що приймається за відоме. Прогрес науки, особливо останнім часом, можна опреде­лить як дуже швидке зростання областей незна­ния. Незнання, звичайно, і раніше було не мень­ше, ніж тепер. Але раніше воно нетак яскраве созна­валось - тоді наука не знала, чого вона не зна­ет. Тепер вона все більше і більше взнає це все більше і більше взнає свою умовність. Ще небагато, і у кожної окремої галузі науки то, чого вона не знає, стане більшетого, що вона знає.
В кожній області наука сама починає заперечувати свої підстави. Ще небагато, і наука в цілому запитає себе: де ж я?
Позитивна філософія, яка ставила своєю задачею виводити загальні висновки з того, що знає кожна окрема наука і всі вони разом,- відчує себе зобов'язаній вивести висновок з того, чого науки не знають. І тоді весь світ побачить перед собою колоса з глиняними ногами або, ско­рее, зовсім без ніг, з величезним туманним тулови­щем,що висить в повітрі.
Ідеалістична філософія давно бачить отсут­ствие ніг у цього колоса, але більшість культур­ного людства знаходиться під гіпнозомпозити­визма, що бачить щось на місці цих ніг. З цією ілюзією скоро доведеться розлучитися. Математика лежача в основі позитивних знань, на яку з гордістю указує точне знання як на свого підданого і васала, в єстві, заперечуєвесь позитивізм і затверджує ідеалізм. Математика тільки через непорозуміння потрапила в цикл позитив­ных, наук, і як я сподіваюся довести далі, саме математика з'явиться скоро головним знаряддям проти позитивізму.
Позитивізмом я називаю тут систему, утверж­дающую в осоружність Канту, що вивчення явле­ний може наблизити нас до речейв собі, тобто затверджуючу, що, йдучи шляхом вивчення явищ, ми можемо прийти до розуміння причин.
Звичайний позитивний погляд заперечує існування прихованої сторони життя, тобто він нахо­дит, що ця прихована сторона потрохуоткрывает­ся нам - і що прогрес науки полягає в по­степенном розкритті прихованого.
«Це ще невідомо, - говорить позитивіст, коли йому указують на що-небудь «приховане», - але це буде відоме. Наука, йдучи тимже шляхом, яким йшла дотепер, відкриє і це. Адже п'ятсот років тому назад в Європі не знали про існування Америки; п'ятдесят років тому назад не знали об су­ществовании бактерій; десять років тому назад не знали про існування радію. Алеі Америка, і бактерії, і радій тепер відкриті. Так само і точно таким же шляхом, і лише таким шляхом буде відкрито все що взагалі буде відкритий. Ап­параты удосконалюються, методи, прийоми, на­блюдения стоншуються. Чого не могли підозрюватисто років тому назад, тепер робиться общеизвест­ным і загальнозрозумілим фактом. Якщо що можна взнати то це буде взнано саме таким спосо­бом».
Так говорять прихильники позитивного погляду на світ, але в основі цих міркувань лежить глубо­чайшее помилка.
Затвердження позитивізму б було вірне, якби наука рівномірно рухалася у всі сторони; якби для неї не було закритих і запечатанихдверей; якби безліч питань, головних воп­росов, не залишалися такими ж таємними, як в ті часи коли не було ніякої науки.
Але ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, що для науки закриті цілі величезні області, що вона в них ніколи не проникала і,що гірше всього, не зробила ні кроку у напрямі цих областей.
Існує безліч питань, до розуміння яких наука навіть не наблизилася; безліч питань, серед яких сучасний учений у всеозброєннісвого знання так само безпорадний, як дикун або чотирилітня дитина.
Такі питання життя і смерті, проблеми вре­мени і простори, таємниця свідомості і ін. і ін.
Ми все знаємо це, і єдино, що ми можемо робити, - це прагнути не думати про существова­нии цих питань, забувати про них.Це ми і дела­ем звичайно. Але ж це не знищує вопро­сов. Вони продовжують існувати і в будь-кому мо­мент ми можемо звернутися до них і випробувати на них твердість і силу нашого наукового методу. І кожногоразу при такій спробі ми бачимо, що наш науковий метод для цих питань не годиться. За допомогою нього ми можемо визначати хімічний со­став віддалених зірок; фотографувати невиди­мый для ока скелет людськоготіла; изобре­тать плавучі міни якими можна управляти на відстані за допомогою електричних хвиль і знищувати відразу сотні життів, - але за допомогою цьогометоду ми не можемо сказати, що думає людина, яка сидить поряд. Скільки б ми не вішали, ні фотографували ні вислуховували че­ловека, ми ніколи не взнаємо, які думки в дан­ный момент проходять в його голові, поки він сам не скаже.А це вже інший метод.
Область дії методів точної науки строго обмежена. Ця область - мир об'єктивного. В світ суб'єктивного точна наука ніколине прони­кала і ніколи не проникне.
Розширення об'єктивного знання за рахунок субъек­тивного неможливе. Не дивлячись на все зростання объек­тивных знань, межаміж ними і миром суб'єктивного лежить на тому ж місці.
Якби наука хоч один крок зробила б в цьому напрямі, якби хоч що-небудь субъектив­ное було пояснене об'єктивно, ми могли бпри­знать» що вона може зробити і два, і три, і десять, і тисячу кроків. Але вона не зробила жодного і тому можна думати, що вона ніколи його не сде­лает. Мир суб'єктивного закритий для об'єктивного дослідження, і для цьогоє цілком определен­ные причини
Далеко не все, що існує, має объектив­ное існування, тобто далеко не все може об'єктивуватися. Негативні величини існують,але не існують об'єктивно. Логи­ческие поняття, як добро, зло, істина, краса, матерія рух і ін., теж існують, але не існують об'єктивно, як існує ця чер­нильница, цей стіл, ця стіна. Всі метафизи­ческие фактиіснують, але не існують об'єктивно.
Об'єктивне існування є дуже вузько оп­ределенная форма існування, далеко не исчер­пывающая всього існування. Помилка позити­визмаполягає в тому, що він визнав реально існуючим тільки те, що існує об'єктивно і почав заперечувати навіть існування того, що об'єктивно.
Що ж таке об'єктивність?
Ми можемо визначити це так: завдяки свой­ствам нашої свідомості або завдяки умовам, в яких працює наша свідомість, ми виділяємоне­большую частину фактів в певну групу. Ця група фактів є об'єктивним світом і доступна вивченню науки. Але ні в якому випадку ця група не є всім суще­ствующего.
Поряд з цією групою ми можемо поставити дру­гую: групу суб'єктивну.
Що таке суб'єктивне?
Те, що ми відчуваємо безпосередньо. Мій зуб­ная біль для мене суб'єктивне явище. Чужий зубний біль - для мене тільки поняття.Правда, вона супроводиться або має причиною объектив­ные явища - гнилий зуб. Але самий біль, коли це чужий біль тільки поняття. Суб'єктивне - це те, що я відчуваю сам, безпосередньо, як частина себе.
Суб'єктивне утворює свою окрему групу. Причому для кожної людини ця група різна. У одного може бути менше, у іншого більше.У одного цілий ряд відчуттів (наприклад, музыкаль­ных) входить в область суб'єктивного для іншого весь цей ряд залишається як поняття. Поза сумнівом при цьому, що область суб'єктивного може значи­тельно розширятисяза допомогою спеціального вос­питания або тренування.
Якщо ми візьмемо звичайну сучасну людину, то ми можемо сказати, що все суще­ствующее розділяється для нього на три групи:об'єктивного, суб'єктивного і того, що ні об'єктивно, ні суб'єктивно, як негативна величина і взагалі факти відомі йому тільки як поняття.
Питання полягає в тому: яким шляхом піде розширення знань, шляхом об'єктивного або шляхом суб'єктивного?
По відношенню до дуже великих рядів фактів ми можемо сміливо сказати, що розширення объек­тивной) знання в їх сторону неможливо.Отвле­ченное поняття ніколи не буде об'єктивним яв­лением; думки іншої людини і мої ніколи не будуть для мене об'єктивним явищем.
В останньому я виказую річ, противополож­ную тому, що я писав в «Четвертому вимірюванні» (## IX). Я писав там, що повиннібути знайдений «форми об'єктивного існування психічних явищ і вироблений способи їх об'єктивного дослідження». Тобто я визнавав за можливе знайти об'єктивне існування в тому, що тепер пізнається нами суб'єктивно; визнавав правиль­ностьпозитивного (тобто об'єктивного) методу для вивчення душевних явищ, визнаючи що якщо ми що-небудь повинні знайти, то тільки йдучи цим шляхом.
Тепер я бачу, що самий шлях узятий неправиль­но. Об'єктивний метод недостатній і непридатний для вивчення явищ свідомості.Потрібен іншій ме­тод. Все говорить нам, що з позитивним методом можна йти тільки по певних умовних на­правлениям. Наука не зробила ні кроку в направле­нии об'єктивного пізнання суб'єктивного, - і, очевидно, не може зробити ні кроку; іоб'єктивне знання засновано на суб'єктивному і без субъектив­ного існувати не може; суб'єктивне ж пре­красно може існувати без об'єктивного. Якщо строго проаналізувати єство об'єктивного знання, ми побачимо,що воно складається з субъектив­ных елементів. Ми вже частиною виконали такий аналіз, кажучи про простір і час. Протяже­ние в просторі і буття в часі - ця пер­вое умова об'єктивного існування. Між
тим форми протягу речі в просторі і бы­тия її в часі створюються що пізнає річ суб'єктом, а не належать речі. Це останнєміркування дозволяє нам розлучитися зі всіма ги­потезами тонких станів матерії энергети­ческих і психофізичних еманації і т, п. Всі ці гіпотези страждають одним загальним недоліком: вони не беруть доуваги того» що материаль­ность (або енергетична) є складна властивість, що належить не речі, а нашому сприйняттю речі. І не беруть до уваги того, що мате­риальность не може належати речам, кото­рые не сприймаються нами як матеріальні; так самояк не можуть належати речам деякі властивості матеріальності без інших. Матерія складається не з атомів, а з наших ощуще­ний. Якщо немає відчуттів (хоча б у возможнос­ти), то немає матерії. Матеріяневагома, невиди­мая, не має маси і ін., ін. - такий же nonsense, як карета без коліс, без козел, без сиде­ний, без кузовабез підлоги, без даху, без дверей. Матерія перш за все тривимірна. Тривимірність є форма нашого сприйняття. Матерія чотирьохвимірювань - це така ж дивна річ, як квадратний трикутник.
Таким чином, сподіватися на те, що субъектив­ные явища» як думки або відчуття, можна пред­ставить собі об'єктивно існуючими,хоча б слабо матеріальними і таким чином звести все існуюче до об'єктивно існуючому - со­вершенно марно.
У нас існує об'єктивне знання і суще­ствует суб'єктивне знання. Ми повинні рассмот­реть шанси на прогрес того і іншого.
Об'єктивне знання може рости нескінченно залежно від поліпшення апаратів і потоншення методів спостереження і дослідження.Єдино, що воно не може переступити, - це меж трех­мерной сфери, тобто умов простору і вре­мени. Об'єктивне знання завжди буде підлегле цим умовам. Ніякий апарат, ніяка машина цих умов не переможуть.
Об'єктивне знання вивчає не факти, а тільки уявлення про факти. Суб'єктивне знання вивчає факти; при цьому - факти свідомості,отно­сительно яких ми знайшли, що вони єдині реальні факти.
Таким чином, об'єктивне знання має справу з нереальною, з тим, що представляється, з уявним світом, - суб'єктивне знаннямає справу з реаль­ным світом.
Для того, щоб об'єктивне знання вийшло з меж тривимірної сфери, потрібно, щоб измени­лись умови суб'єктивного сприйняття.
Поки цього ні, наше об'єктивне знання заклю­чено в межах нескінченної тривимірної сфери. Воно може йти нескінченно по радіусахцієї сфе­ры, але воно не перейде в ту область, розрізом кото­рой є тривимірний мир.
І ми знаємо з попереднього, що якби наше суб'єктивне сприйняття було ще більш ограниче­но, то відповідно цьому б було обмеженоі об'єктивне знання.
Собаці не можна передати ідею шарообразности Землі, не можна примусити її запам'ятати вагу Сонця і відстані між планетами.Її об'єктивне зна­ние набагато більш особисте, ніж наше. І причина цього лежить в її обмеженій психіці.
Таким чином, ми бачимо, що об'єктивне зна­ние залежить від властивостей суб'єктивного. Або, кажучи інакше, ступінь суб'єктивногознання визначає ступінь об'єктивного.
Звичайно, між об'єктивним знанням дикуна і Герберта Спенсера - величезна різниця. Але і то, і інше знання не виходять змеж тривимірної сфери, тобто області «умовного» нере­ального.
Для того, щоб вийти з тривимірної сфери, потрібно розширити суб'єктивне знання. Расшире­ние суб'єктивного знання - це єрозширення меж «я».
Чи можливе розширення меж «я»?
Вивчення складних форм пізнання говорить нам, що так, можливо.
Розширення суб'єктивного пізнання, расшире­ние меж «я» - це значить включення в своє «я» того, що звичайно сприймається,як «не-а».
Межі «я» - взагалі дуже умовні і неопре­деленны. Тварини ще погано усвідомлюють своє «я», сполучають його з тим, до чогов даний момент стре­мятся. Людина обмежує своє «я» - своїм те­лом. Вивчаючи мир він відносить своє тіло до області «не-а» і приймається за «я» тільки внутрішній, центр, що пізнає. Далі при розширенні созна­ниязнову йде розширення «я». Не визначаючи точ­нее, ми можемо сказати що відчуття свого «я» міняється при зміні форм свідомості.
Знаменитий Александрійський філософ Дамб (III в.) затверджував, що для досконалого пізнання суб'єкт і об'єкт повинен бутисполучений, - що розумний агент і річ, що розуміється, не повинен бути розділений.
«Тому що той, хто бачить, сам стає ве­щью, яку бачить». (Про іпостасі гностик).
«Бачити» тут потрібно розуміти звичайно, в значенні інтуїції.
Які ж бувають форми свідомості?
Індійська філософія розділяє чотири состоя­ния свідомість. («Стародавня мудрість» Анні Безант. Введення). Сон, сновидіння,безсонне созна­ние - і стан абсолютної свідомості - турийя.
По нашій термінології ці чотири стани свідомості будуть: потенційний стан свідомості, свідомість в можливості (сон); ілюзорнесостоя­ние свідомості (бачення снів), тобто не розділення «я» і «не-а», об'єктивування своїх образів уявлення; потім: «ясна свідомість» (бодрству­ющее стан», розділення «я» і «не-а» - і, на­конец, невідомий четвертий стан свідомості,про яку наша наукова психологія має дуже смутне уявлення, екстаз.
Джордж Мід у введенні до перекладу Дамба, Тейлора, зближує термінологію Шанкарачарія, вчителі школи Адваїта-Веданта стародавньоїІндії, з термінологією Дамба.
«Перший або духовний стан був екстаз; з екстазу свідомість забулася в глибокому сні; з глубо­кого сну прокинулося в несвідомості,але все-таки усередині себе, у внутрішньому світі сновидінь, від сновидінь воно перейшло, нарешті в безсонний стан, в зовнішній світ відчуттів».
Екстаз - це термін Дамба. Він абсолютно тождествен з турийя стародавніх індусів.
Ідея індійських філософів і Дамба заключа­ется в тому, що «абсолютна свідомість» (тобто кос­мическое або світова свідомість),дробившися на от­дельные «проміння» або «іскри», як би засинає, перетворюється на свій власний потенціал по­вторенный нескінченне число раз, - тобто созда­ет нескінченна кількість можливостей свідомості. З цього стану, «проміння»,збираючись разом, але залишаючись замкнутими в собі, створюють «субъектив­ное стан» відображеної свідомості сновидіння. Далі свідомість «прокидається», оточене тим, що конструюють його органи чуття і воспринимательный апарат у феноменальномусвіті; воно разли­чает «суб'єктивне» від «об'єктивного» розділяє мир на «я» і «не-а» - і відрізняє від «действитель­ности» свої образи уявлення. Воно визнає феноменальний об'єктивнийсвіт реальністю і сновидіння нереальністю і разом з ними вважає як би нереальним весь суб'єктивний світ. Своє смутне відчуття реальних речей, що лежать за тим, що конструйоване органами чуття, тобто відчуття миру ноуменів, свідомістьяк би сбли­жает з сновидіннями, тобто з нереальним, вооб­ражаемым, абстрактним, суб'єктивним і вважає реальним тільки феномени.
Потім різними шляхами починає здійснюватися можливість, закладена в кожну «іскру», в кожний промінь, тобто кожна окрема свідомістьпочинає наближатися до абсолютного. Постепен­но переконувавшися в нереальності феноменів і в реаль­ности того що лежить за ними, - свідомість осво­бождается від міражу феноменів, бачить, що весь феноменальний світ в єстві теж суб'єктивний,що теперішні часи реальності лежать глибше. Тоді в свідомості відбувається повний переворот всіх пред­ставлений про реальність.То що раніше вважалося реальним, стає нереальним, а то, що счита­лось нереальним, робиться реальним. І свідомість переходить,тобто повертається в стан абсо­лютного свідомості, з якої вийшло.
Перехід в абсолютний стан свідомості - це і є «злиття з Божеством», «бачення Бога», «відчуття Царства Небесного», перехідв Нирва­ну». Всі ці вирази містичних релігій пере­дают психологічний факт розширення свідомості, такого розширення що свідомість все поглинає в себе.
З. В. Лэдбитер в статті «Some Notes on Higher Planes. Nirvana» («Замітки про вищі плани. Нир­вана»), «Theosophist», July1910, пише:
Сер Едвін Арнольд писав про блаженний состоя­нии, коли «окремі краплі зливаються в сяючому морі».
Але хто пройшов сам через цей чудовий досвід, зна­ет, що, як не парадоксально це може здаватися, відчуття насправді абсолютнопротивопо­ложно тому, що говорить сер Едвін Арнольд, - і, що набагато ближче, це відчуття можна описати, сказавши що океан якимсь чином вливається в краплю!
Ця свідомість, широка, як море, «з центром скрізь і з колом ніде», - є великий факт. Але, коли людина досягає його, йомуздається, що його свідомість розширилася настільки, що воно може узяти все це в себе а не те що воно занурюється в щось інше.
Це поглинання океану краплею відбувається по­тому, що свідомість ніколи не втрачається, тобто не зникає, не гасне. Коли вамздається, що свідомість гасне, насправді воно тільки змінює форму, перестає бути аналогічним на­шему - і ми втрачаємо засоби переконатися в його існуванні.
У нас немає ніяких певних даних ду­мать, що воно зникає. Для того, щоб вийти з поля нашого можливого спостереження, йомудоста­точно трохи змінитися.
В світі об'єктивному злиття краплі з океаном, звичайно, веде до знищення краплі, до поглоще­нию її океаном. Іншого порядкуречей ми никог­да не спостерігали в об'єктивному світі, і тому ми малюємо його собі. Але в реальному, тобто в суб'єктивномумирі неодмінно повинен существо­вать і діяти інший порядок. Крапля созна­ния, зливаючись з океаном свідомості, пізнає його,але сама від цього не перестає бути. Тому, не­сомненно, океан поглинається краплею.
В «Листі до Флакку» Дамба ми знаходимо по­разительный нарис психології і теорії пізнання, заснований саме на ідеї розширення«я».
«Зовнішні об'єкти представляються нам тільки як видимості. Тому щодо них у Нас є швидше думки, ніж знання. Відмінності всвіті видимостей важливі тільки звичайним і практичним людям. Наші питання відносяться до ідеальної реаль­ности яка лежить за видимістю. Яким чином розум сприймає ці ідеї? Чи лежать вони зовні нас, і чи займається розум, подібно відчуттю,об'єктами, зовнішніми йому самому? Яку упевненість можемо ми тоді мати, що наше сприйняття непогрішимо? Сприйманий об'єкт буде тоді чимось отлич­ным від сприймаючого його розуму. І ми матимемо образ замість реальності. Але ббуло жахливе по­верить навіть на мить, що розум не здатний воспри­нимать ідеальну істину так, як вона є і що у нас немає упевненості і реального знання щодо світу розуму. З цього виходить, що ця область исти­ны не може бути исследуема,як річ зовнішня нам і тому тільки недосконало пізнавана. Вона усередині нас. І в цій області споглядаючі об'єкти і те, що споглядає, тотожно - і то і інше є думка. Суб'єкт не може пізнавати об'єкт,отлич­ный від себе. Мир ідей лежить усередині нашого розуму. Тому істина не є збіг нашого восприя­тия зовнішнього об'єкту з самим об'єктом. Це є со­впадение розуму з самим собою. Томусвідомість є єдина підстава достовірності. Розум є свій власний свідок. Те, що вище його розум бачить в собі, як своє джерело, і те, що нижче його, він теж бачить в собі».
«Пізнання має три ступені - думка, знання і прояснення. Засіб або знаряддя першого є чув­ство; другого - діалектика; третього- інтуїція. Розум я підпорядковую інтуїції. Це є абсолютне пізнання засноване на тожестве розуму, що пізнає, з пізнаваним об'єктом.»
«Існує випромінювання зі всіх порядків суще­ствования, зовнішня еманація від несповідимого
Єдиного. Потім знову зворотний імпульс, притягива­ющий все вгору і втягуючий всередину, в центр, от­куда все вийшло. Мудралюдина визнає ідею добра усередині себе. І цю ідею він розвиває, віддаляючись в святе місце своєї власної душі. Той хто не розуміє, як душа містить прекрасне усередині себе, шукає його в зовні. Але насправді для цієї мети він повинен бувби зосереджувати і упро­щать зовнішнє, розширюючи свою істоту, - і замість того, щоб йти в багатоманітне він повинен був би залишити його і йти до Єдиного і плисти таким чином вгору до божественного джерела существова­ния, щоб'є усередині нас».
4 Ти питаєш, як ми можемо пізнати беско­нечное? Я відповім, не розумом. Обов'язок рассуд­ка розрізняти і визначати межі.Тому беско­нечное не може бути поставлений у ряді нього объек­тов. Ти можеш сприйняти нескінченне тільки спо­собностью вище за розум, вступивши в стан, в якому ти перестанеш бути кінцевимсамим со­бой, - і в якому з тобою сполучиться божественне єство. Це є екстаз. Це звільнення твого розуму від його кінцевої свідомості. Тільки подібне мо­жет сприйняти подібне. І коли ти таким чином перестанешбути кінцевим, ти станеш одним з бес­конечным. Приводячи свою душу в її вищому про­стейшему «я» до її божественного єства, ти реа­лизуешь ця єдність - ця тотожність».
«Але цей піднесений стан не може бути тривалим. Тільки час від часу ми можемо на­слаждаться цим підйомом над межами тілаі миру. Я сам випробовував його дотепер тільки три рази, а Порфирій жодного разу».
«Все, хто хилиться до очищення і піднесення розуму, допоможе тобі в цьому досягненні і полегшить при­ближение і здійсненняцих щасливих моментів. Тому є різні дороги, які можуть при­вести до цього. Любов до краси яка прославляє душу поета, благоговіння перед Єдиним і шлях на­уки, який складає гордість філософа, любов і молитви, в якихпобожні і гарячі душі прагнуть досконалості в своїй моральній істині. Це все великі шляхи ведучі до висот, находя­щимся далеко над дійсністю і розділеністю, до тих висот, де ми стоїмо в безпосередній присутностіНескінченного, яке сяє, неначе з глибини духу».
У іншому місці своїх творів Дамб ще точніше визначає екстатичне пізнання, указы­вая такі його властивості, які абсолютноясно говорять нам, що тут йдеться про нескінченне рас­ширении суб'єктивного пізнання.
«Коли ми бачимо Бога, - говорить Дамб, - то бачимо його не розумом, а чимось вищим, ніж розум. Про того, хто бачить так само,власне не можна сказати, що він бачить, оскільки він не розрізняє і не уявляє собі двох різних речей (видя­щего і видимого). Він абсолютно змінюється, пере­стает бути самим собою, ніщо не зберігає від свое­го «я». ПоглиненийБогом, він складає з ним одне ціле, подібно центру круга, що співпав з цен­тром іншого круга».

как питается ребенок в утробе матери - все про беременность. . Интернет магазин по продаже парфюмерии опт.
www.zvet4you.ru/pravila-pokera-v-casino правила покера в казино.