Новий погляд

Новий погляд на проблему Канта. Ідеї Хинтона. «Відчуття простору» і його еволюція. Система раз­вития відчуття четвертоговимірювання за допомогою уп­ражнений з різнокольоровими кубами. Геометричне поняття простору. Три перпендикуляри. Чому їхтри? Чи все, що існує, може бути измеря­емо трьома перпендикулярами? Факти фізичні і факти метафізичні. Ознаки існування. Ре­альностьідей. Недостатня очевидність существо-вания матерії і руху. Матерія і рух - тільки логічні поняття, як «добро» і «зло».
Я вже сказав, що Кант поставив проблему, але дозволу її не дав і шляху до її дозволу не вказав. Так само жоден з відомихком­ментаторов, тлумачів, послідовників і про­тивников Канта не знайшов ні цього дозволу, ні шляху до нього.
Перші проблиски правильного розуміння пробле­мы Канта і перші натяки на можливий шлях до її дозволу я знаходжу у З. X.Хинтона (З. Н. Hinton), автора книг «Нова ера думки» і «Четверте вимірювання».
Хинтон говорить, що при коментуванні ідей Канта звичайно береться тільки їх отрицатель­ная сторона. Саме той факт, що миможемо чув­ственно пізнавати речі тільки в часі і в просторі, розглядається як перешкода ме­шающее нам бачити, які насправді речі самі в собі, не даюче нам пізнавати їх так, як вони є, накладаюче на них те, щоним не властиво, закриваюче їх від нас.
Але, - говорить Хинтон, - якщо ми візьмемо поло­жение Канта просто як воно є - не бачивши непре­менно в просторовому сприйняттіперешкоди до правильного сприйняття - і скажемо собі, що ми сприймаємо речі за допомогою простору тог­да ми можемо розглядати наше відчуття простран­ства (space sense) не як негативну умову, ме­шающее нам сприймати мир,а як позитивний засіб, за допомогою якого розум одержує свої досліди, тобто за допомогою якого ми пізнаємо мир.
Існує багато книг, в яких питання, постав­ленный Кантом, потрактує з деяким смутком - неначе пізнання в просторі є рід завіси,що відділяє нас від природи. Але немає ніякої надоб­ности розділяти цей смуток. Ми повинні визнати що за допомогою простору ми пізнаємо те, що є.
Простір є знаряддя розуму.
Дуже часто буває, що виказуване положення здається дуже глибоким темним» і важким для по­нимания просто унаслідок того, щоглибокі мысли­тели уклали в незрозумілу форму простої і прак­тическое зауваження. Але спробуємо подивитися на ве­ликую кантівську ідею простору з практичної точки зору. Ми приходимо до наступного. Необхо­диморозвивати відчуття простору, тому що це є засіб, за допомогою якого ми думаємо про ре­альных речі.
Згідно Канту, - пише Хинтон далі, - чув­ство простори або інтуїція простору є сама основна сила розуму. Але я ніде не зустрічавідеї систематичного виховання відчуття простран­ства. Це надається випадку. Тим часом специ­альное розвиток відчуття простору знайомить нас з цілими серіями нових понять.
Фіхте, Шеллінг, Гегель розвинули деякі з ідей Канта і написали чудові книги. Але ис­тинными наступниками його є Гаус іЛобачев­ский.
Тому що якщо інтуїція простору є сред­ство, за допомогою якого ми пізнаємо, то з цього виходить, що можуть бути різні пологиінтуїції простору. Інтуїція простору повинна бути, так би мовити, забарвлена умовами (психічною дея­тельности) істоти, що користується нею.
Чудовим аналізом згадані великі гео­метры показали, що простір не обмежений, як, мабуть, дозволяє нам думати звичайнийдосвід, але що ми цілком здатні осягати нові пологи простору. (А New Era Thought).
Хинтон винайшов складну систему виховання і розвитку відчуття простору за допомогою уп­ражнений з серіями різнокольоровихкубів. Изложе­нию цієї системи присвячені його згадані книги. На мою думку, вправи Хинтона цікаві з боку теорії але практичне значення можуть мати тільки в окремих случа­ях, для людей одного складу розуму з самим Хинтоном.
Вправи розуму за системою Хинтона повинні, перш за все, повести до розвитку здатності представляти речі не так, як їх бачитьоко, тобто не в перспективі, а як вони є - геометри­чески, тобто, наприклад вони повинні привчити представляти куб відразу з усіх боків. А установ­ление такій здатності уявлення не в перс­пективе повиннеу свою чергу незвичайно розширити межі діяльності нашої свідомості створюючи нові поняття і усилюючи способ­ность аналогії.
Кант встановив, що розширення знань за су­ществующих умов сприйняття не наблизить нас до речей в собі. Хинтон же затверджує,що можна при бажанні змінити самі умови вос­приятия і таким чином наблизитися до истин­ным єств.
Наш простір, як ми звичайно думаємо про нього, осягнув обмеженим - не в протязі, але в деякому відношенні яке ми можемо реали­зоватьтільки тоді, коли ми думаємо про наші спосо­бах вимірювання просторових об'єктів. Знайдено що існують тільки три незалежних направле­ния, в яких може бути зміряно тіло. Воно долж­но мати висоту, довжину і ширину,на вона не має більш цих вимірювань. Всяке нове вимірювання складатиметься з цих старих.
В тілі немає крапки, якої б ми не могли достиг­нуть, рухаючись по комбінації цих трьох напрямів.
Але чому простір повинен бути обмежений трьома незалежними напрямами?
Геометри знаходять, що немає ніякої причини, по­чему тіла повинні бути такий обмежений. Але в дей­ствительности тіла, якіми можемо виміряти, ог­раничены саме так. Тому ми приходимо до зак­лючению, що простір яке ми вживаємо для пізнання звичайних об'єктів в світі, обмежено трьома вимірюваннями. Але вельми можливо, що в світіє істоти, здатні пізнавати простір чотирьох вимірювань.
Можна сказати дуже багато щодо про­странства вищих вимірювань, ніж наше, і можна розробити аналітично багато проблем, относящих­сядо нього, які представляться по дорозі. Але чи можемо ми пізнати чотиривимірний простір таким же способом яким пізнаємо наш простір? Чи можемо ми думати про тіло чотирьох вимірювань, як про еди­нице, має свої властивості, такимже способом, яким ми думаємо про тіло, що має певну форму в просторі, з яким ми знайомі.
В чотиривимірних тілах немає ніякої таємниці, і якщо ми йдемо правильним шляхом, то пізнання їх представляє не більше труднощі,ніж пізнання звичайних тривимірних форм.
Коли придбана здатність пізнавати в четы­рех вимірюваннях або, кажучи вірніше, коли ця способ­ность зроблена свідомою, томущо в несовершен­ной формі вона існує у всіх, - відкриваються нові горизонти. Здібності розуму розвиваються і користування більш широким простором як ору­дием мислення розкриває перед свідомістю новий шлях. Причому ми користуємосятут ту саму исти­ной, яка, коли її вперше виказав Кант, мабуть, замикала розум в такі тісні межі. Наше сприйняття схильне умовам буття в про­странстве. Але простір не обмежений, як ми спочатку думали.
Наступним кроком, після того, як ми утворили цю силу поняття в більш обширному просторі, повинне бути дослідження природиі з'ясування, ка­кие феномени можуть бути з'ясовний четырехмер­ными відносинами.
Думка минулих століть користувалася поняттям тривимірного простору, на підставі нього класси­фицировала багато явищ - і виробилабагато корисних правил для практичної дії. Шлях, який відкривається перед нами в майбутньому заклю­чается в застосуванні поняття чотиривимірного про­странства до явищ природи і до досліджень того, що може бути знайденийцими новими способа­ми пізнання.
Для розширення пізнання необхідно наскільки можливо далі відділити елементи себе, тобто особисті елементи, що вкладаютьсянами у все позна­ваемое нами, від того, що пізнається, щоб наша увага не відволікалася (на нас самих) від властивостей власне сприйманого.
Тільки звільнившися від елементів себе у вос­приятии ми стаємо в положення, в якому мо­жем задавати розумні питання. Тількиосвободив­шись від ідеї кругового руху Сонця навкруги Землі (тобто навкруги нас - елемент себе) ми полу­чаем можливість вивчати Сонце.
Гірша сторона елемента себе в сприйнятті зак­лючается в тому, що ми навіть не підозрюємо в собі цього елемента, поки незвільнимося від нього.
Щоб зрозуміти, що значить елемент себе в нашому сприйнятті, уявимо себе раптово перенесеним в іншу частину Всесвіту, де мизнаходимося серед розумних істот, з якими ми вступаємо в разго­вор. Уявимо собі що ми починаємо описувати їм наш мир і наше Сонце і говоримо, що Сонце це - яскраве, гарячіше тіло, що рухається довколанас. Вони відповідять на це: «Ви сказали нам щось относитель­но Сонця, але в той же час ви сказали щось отно­сительно себе».
Тому, бажаючи знати що-небудь щодо Сонця, ми повинні перш за все звільнитися від елемента себе, внесеного в наше пізнанняСонця, рухом навкруги нього Землі, на якій ми нахо­димся.
Одна з серйозних частин роботи по вихованню і розвитку відчуттів простору повинна полягати в звільненні від елементів себев пізнанні располо­жения предметів.
Які можуть бути відносини нашого Всесвіту, або нашого простору, до Всесвіту четырехмер­ного простору - абсолютно не визначено.Что­бы зрозуміти ці відносини, буде потрібно дуже багато роботи і вивчення, і, коли вони зрозуміють - вони покажуться такими ж природними і простими, як здається нам тепер простим і есте­ственным положення Землі серед іншихпланет.
Вивчення розташування повинне бути розділено на два класи: перше, створююче цю здатність, і вто­рое, даюче можливість вправлятиїї. Математика є такою вправою, але я не думаю, що вона може створити цю здатність. І до несчас­тью, в математиці, як вона тепер звичайно пре­подается, учня пускають відразу в морі символів, не даючи йомуможливості схопити їх значення і значе­ние.
Зі всіх одиниць, які можуть служити для изуче­ния розташування, я вибираю куб. Я знайшов, що, коли я брав яку-небудь іншуодиницю, я сбивал­ся і втрачав шлях. З кубом ми підемо не дуже швидко але все буде абсолютно очевидно і ясно і ми пост­роим ціле, кожна частина якого буде видна.
Наша робота полягатиме в наступному: изу­чение за допомогою кубів фактів розташування; і процес вивчення полягатиме в дійснійпобудові кубів. Таким чином ми приведемо наш розум в зіткнення з природою.
До книг Хинтона мені доведеться кілька разів повертатися. Але раніше необхідно встановити наше відношення до ідей, якихторкається пробле­ма Канта.
Що таке простір?
Узяте як об'єкт, тобто що представляється зовні нашої свідомості, простір є для нас форма Всесвіту, або форма матерії уВсесвіті.
Простір володіє нескінченним протяженно­стью по всіх напрямах. Але при цьому воно мо­жет бути виміряється тільки в трьохнезалежних один від одного напрямах, в довжину, ширину і висоту; ці напрями ми називаємо измерения­ми простори і говоримо, що наш простір має три вимірювання, що воно тривимірне.
Незалежним напрямом ми в цьому випадку називаємо лінію, що лежить під прямим кутом до іншої.
Таких ліній, тобто лежачих одночасно під прямим кутом одна до іншої і не параллель­ных між собою, наша геометрія (тобтонаука про вимірювання Землі або матерії в просторі) знає тільки три.
Якби ми незалежним напрямом назвали лінію, що лежить не під прямим кутом до іншої, тобто не під кутом в 90°, а під кутом,скажімо, в 30°, то тоді число вимірювань у нас було б не три, а дев'ять.
З цього видно, що тривимірність нашого про­странства є просто геометрична умовність і залежить від того, що при вимірюванніми користуємося як одиницею прямим кутом.
Але в той же час в нашому просторі ми зна­ем тільки три перпендикуляри, тобто тільки три незалежних прямих кута.
Чому саме три, а не десять і не пятнад­цать?
Цього ми не знаємо.
Безперечний тільки один факт, що більше трьох перпендикулярів ми - або через якусь таин­ственного властивість Всесвіту,або через ограни­ченности свого розумового апарату - предста­вить собі не можемо.
Але ми називаємо простір нескінченним. А оскільки перша умова нескінченності - це бес­конечность по всіх напрямах і у всіхвоз­можных відносинах, то ми повинні предполо­жить в просторі нескінченне число измере­ний тобто припустити можливість бесконеч­ного числа ліній, перпендикулярних і не паралельних одна інший. І припустити при цьому,що з цих ліній ми чомусь знаємо толь­ко три.
У такому вигляді є питання про вищі измере­ниях звичайній свідомості.
І оскільки більше трьох перпендикулярів ми по­строить все-таки не можемо, то повинні в усякому разі визнати, що якщо тривимірністьнашого простору умовна то обмеженість нашого простору по відношенню до геометричних воз­можностям - безперечний факт. Хоча, звичайно, якщо властивостіпростору створюються якимись властивостями нас самих, то і обмеженість лежить в нас самих.
Від чого б ця обмеженість ні залежала, факт той, що вона існує.
Дана крапка може бути вершиною тільки вось­ми незалежних трибічних прямокутних пи­рамид. З даної крапки можна провеститільки три перпендикулярні і не паралельні одна іншої лінії.
Виходячи з цього, ми визначаємо мірну про­странства кількістю можливих в ньому ліній, що лежать під прямим кутом одна доіншої.
На лінії іншої лінії не може бути. Цей одно­мерное простір.
На поверхні можливі два перпендикуляри. Цей двовимірний простір.
В «просторі» - три перпендикуляри. Цей тривимірний простір.
Ідея четвертого вимірювання виникла з предпо­ложения, що окрім трьох відомих нашій геомет­рии вимірювань існує ще четверте,нам по­чему-то неприступне і невідоме. Тобто що кро­ме трьох нам відомих можливий таємний четвертий перпендикуляр.
Практично це припущення грунтується на тому міркуванні, що в світі існує дуже багато віщої, поза сумнівом реально існуючих,але абсолютно невимірних в довжину, ширину і висоту.
Реально існуючими ми можемо рахувати те, що проводить відому дію, що має извест­ные функції, є причиною чого-небудь іншого.
Те, що не існує, не може провести ніякої дії, не має функції, не може бути причиною.
Але є різні види існування. Є физи­ческое існування, впізнанне по відомого роду діям і функціям, і є метафизичес­кое існування,впізнанне по своїх діях і по своїх функціях.
І будинок існує» і ідея існує. Але вони існують не однаково. Один і той же спосіб доказу існування не годиться для дока­зательстваіснування будинку або людини і для доказу існування ідеї. Будинок - це фи­зический факт ідея - метафізичний факт. І фізичний і метафізичний факти существу­ют, але існують різний.
Для того, щоб довести, що ідея, тобто мета­физический факт, існує, я повинен довести її можливість. Цього буде вже достатньо.Але якщо я доведу, що людина або будинок, тобто физи­ческий факт, може існувати то це ще со­всем не значить, що він дійсно існує.
І наше відношення до ідеї і до будинку або до чело­веку абсолютно різне. Будинок відомим усили­ем можна знищити - спалити,зламати, людину можна убити. Будинок перестане існувати, чело­век помре, але спробуйте знищити ідею. Чим більше боротися з нею, сперечатися, спростовувати, осме­ивать, тим більше рости ідея, збільшуватися і посилюватися. Навпаки- мовчання, забуття, неробота, «непротивлення» знищать, в усякому разі ослаблять ідею. Мовчання забуття не повре­дят будинку, не пошкодять каменю. Ясно, що существо­вание будинки і існування ідеї - це різні су­ществования.
Такого різного існування ми знаємо дуже багато. Існує книга, і існує зміст книги. Існують ноти, і існує заключен­ная в нихмузика. Існує монета, і суще­ствует купувальна сила монети. Існує слово» і існує укладена в ньому енергія.
Ми бачимо, з одного боку, ряд фізичних фактів, з другого боку - ряд метафізичних чинників.
Як факти першого ряду, так і факти другого ряду існують, але існують різний.
Для звичайного «позитивізму» покажеться у выс­шей ступені наївним говорити про купувальну силу монети окремо від монети,про енергію слова от­дельно від звуку, про зміст книги окремо від книги і т.п. Ми все знаємо, що це «тільки так мовиться»що насправді купувальної сили, энер­гии слова і змісту книги не існує, що ми цими поняттями тільки позначаємо ряд явле­ний,відомим чином пов'язаних з монетою, із словом, з книгою, але в єстві абсолютно от­дельных.
Але чи так це?
Ми вирішили нічого не приймати як дане і, отже, не повинні нічого заперечувати як дане.
Ми бачимо в речах, окрім зовнішнього, щось внут­реннее. Знаємо, що це внутрішнє складає нераз­рывную частина речей, звичайноїх головну сущ­ность. І цілком природно, ми питаємо себе, де знаходиться це внутрішнє і що воно собою пред­ставляет. Ми бачимо, що це внутрішнє не заклю­чается в нашому просторі. І у нас складається ідея «вищогопростору», що має більше число вимірювань, ніж наше.
Наш простір є тоді як би час­тью вищого простору, тобто передбачається, що ми знаємо, відчуваємо і виміряємо тільки частинупростору, ту частину, яка измерима в довжину, ширину і висоту.
Раніше було сказано, що простір ми звичайно розглядаємо як форму Всесвіту або як форму матерії у Всесвіті. Щоб пояс­нитьце, можна сказати, що «куб» є форма ма­терии в кубі; «куля» є форма матерії в кулі; «простір» - нескінченна сфера - є форма всієї матерії у Всесвіті.
Би. П. Блаватская в «Таємній доктрині» говорить про простір так:
Надзвичайна абсурдність припущення, що простір може вимірятися в якому-небудь напрямі, не має навіть особливого значення.Фамільярна фраза про чотири вимірювання про­странства може бути скороченням більш повної форми - четверте вимірювання матеріїв простран­стве. Хід еволюції може мати на меті ввести нас в нові характеристики матерії.
Але формула, що визначає «простір» як «форму матерії у Всесвіті», страждає тим недо­статком, що в неї введено поняття «матерія»,тобто невідоме.
Про тупик х = у, у = х, до якого приводять по­пытки фізичного визначення матерії, я вже говорив.
Психологічні визначення приходять до того ж.
У відомій книзі. «Фізіологія душі» А. І. Гер­цен говорить:
Ми називаємо матерією все, що прямо або косвен­но чинить опір руху, прямо або побічно вироблюваному нами, знаходячи прицьому чудову аналогію з нашими пасивними станами.
І ми називаємо силою (рухом) те, що прямо або побічно повідомляє рух нам самим або дру­гим тілам, знаходячи при цьому найбільшесход­ство з нашими активними станами.
Отже, «матерія» і «рух» - як би проекції нашого активного і пасивного состо­яния. Ясно, що пасивний стан можна опреде­литьтільки за допомогою активного і активне за допомогою пасивного. Отже, знову два неиз­вестных визначаючих одне інше.
Дуже добре говорить про матерію Б. Дуглас Фоу-сет, автор статті «Ідеалізм і проблема природи» в журналі «Quest» (квітень,1910 р.).
Матерія (подібно силі) не представляє для нас ніякого утруднення. Ми знаємо все щодо неї, із тієї простої причини, що самівинайшли її. За допомогою «матерії» ми думаємо про плотські об'єкти. Це розумова заміна конкретних але занадто складних фактів, з якими важко обра­щаться.
. Строго кажучи, матерія існує тільки як поняття. Але характер матерії, навіть якщо її рас­сматривать як поняття, настількинеочевидний, що більшість людей не в змозі навіть сказати точ­но, що вони мають на увазі під цим словом.
Тут указується на дуже важливий факт: ма­терия і сила - це тільки логічні поняття, тобто тільки слова, прийняті для позначеннядовгих рядів різноманітних фактів. Нам, вос­питанным на «фізиці», дуже важко зрозуміти це. Але в єстві - хто і коли бачив матерію або силу? Ми бачимо речі, бачимо явища. Ма­терии, окремо від речовини, з якої складаєтьсяабо зроблена дана річ, ми ніколи не бачили і ніколи не побачимо, а дана речовина - це зовсім не матерія це дерево, або залізо, або камінь. Так само ніколи ми не побачимо сили окремо від дії. Що це значить? Це значить, що матеріяі сила - це такі ж от­влеченные поняття, як «цінність», або «праця», як «купувальна сила» монети як «зміст» книги; це значить, що матерія - є те веще­ство, з якого зроблені сни» (Шекспір). І як ця «речовина» ми ніколине можемо відчувати і бачимо тільки уві сні» так і фізичну матерію ми ніколи не можемо ні відчувати, ні побачити ні почути, ні сфотографувати окремо від ве­щей. Ми пізнаємо погано або добре речі і явле­ния. Але ніколи не пізнаємо матеріїі сили от­дельно від речей і явищ.
Матерія - це таке ж відвернуте поняття, як позивальниця, добро, зло.
Матерію або частину матерії не можна укласти в хімічну реторту або колбу, так само як не можна продавати в пузыречках тьмуєгипетську.
Але говорять, що «тьма єгипетська» у вигляді черно­го порошку продається на афоне, тому, можливо, хто-небудь бачив і матерію.
Щоб розбиратися в цих питаннях, потрібна изве­стная підготовка або велике внутрішнє чуття. На жаль, люди дуже легко берутьсяміркувати про основні питання всесвіту.
Людина легко визнає свою некомпетентність в музиці, або у вищій математиці, або в балетному мистецтві, але він завжди залишаєза собою право мати думку і судити в питаннях, що відносяться до «основних початків».
Говорити з такими людьми дуже важко.
Тому що як відповісти людині, яка з подивом дивиться на вас, стукає пальцем по столу і говорить: це матерія, це я знаю,чув­ствую? Як же це може бути відвернутим поня­тием?
Як відповісти людині, яка говорить: я ж бачу, що Сонце сходить і заходить!
Повертаючись до простору, ми повинні, в усякому разі, не вводити невідомих в його опре­деление. Ми повинні визначити йогоза допомогою тих двох даних, які ми вирішили прийняти в самому початку.
Мир і свідомість - це два факти, які ми вирішили визнати існуючими.
Миром ми називаємо комбінацію невідомих причин наших відчуттів.
Матеріальним миром ми називаємо комбінацію невідомих причин певних рядів ощуще­ний, зорових, слухових, дотикових, обоня­тельных,смакових, відчуттів ваги, маси і т.п.
Простір є або властивість миру, або властивість нашого пізнання миру.
Тривимірний простір є або властивість ма­териального миру, або властивість нашого восприя­тия матеріального миру.
Питання полягає в тому: як підійти до изуче­нию простори?

Лучшие американские онлайн казино dsdni.ru. . Хватит завидовать богачам. http://magristr.ru - путь к благосостоянию!