Аналіз явищ

Аналіз явищ. Що визначає для нас різні пологи явищ? Способи і форми перекода явищ одного порядку в іншій. Явища руху. Явищажиття. Явища свідомості. Центральне питання наше­го пізнання миру: який рід явищ первинний і проводить інші? Чи може лежати рух в на­чале всього?Закони переходу енергії. Простий пере­ход і звільнення прихованої енергій. Різна ос­вобождающая сила різних пологів явищ. Сила ме­ханической енергії, сила живої клітки і сила ідеї. Феномени і ноуменинашого миру.
Рід явищ визначається для нас - по-перше, нашим способом їх пізнання і, по-друге, формою переходу одних явищ в інші.
За способом нашого пізнання їх і формою їх переходу в інші ми розрізняємо три роди явищ.
Явища руху (тобто всі фізичні, хи­мические і механічні явища).
Явища життя (біологічні і физиологичес­кие явища).
Явища свідомості (психічні і духовні яв­ления).
Явища руху, тобто зміни в состоя­нии тіл, ми (як нам здається) пізнаємо при помо­щи наших органів чуття або апаратів. В дей­ствительностице тільки проекція передбачуваних причин наших відчуттів. Фізика визнає існування дуже багатьох явищ, які ни­когда не спостерігалися ні органами чуття, ні аппа­ратами, - такий 4молекулярноерух».
Явища життя безпосередньо не наблюдают­ся. Ми не можемо проектувати їх, як причину певних відчуттів. Але відомі групи відчуттівпримушують нас припускати присут­ствие явищ життя, під групами явищ дви­жения. Можна сказати що відоме угрупування фізичних явищ примушує нас припускати присутність явищ життя. Ми визначаємо при­чину явищ життя якщось невловиме для відчуттів для апаратів і несумірне з причинами фізичних відчуттів. Ознакою готівки яв­лений життя служить здатність відтворення організмом, тобто розмноження в тих же формах.
Явища свідомості: думки, бажання - ми по­знаем в собі безпосереднім відчуттям - суб'єктивно. Про існування їх в інших заклю­чаемпо аналогії з собою, на підставі них прояв­ления у вчинках і на підставі того що взнаємо шляхом спілкування за допомогоюмови.
Явища руху (тобто фізичні, хими­ческие і механічні явища) цілком перехо­дят одне в інше. Теплоту можна перевести в світло,тиск - в рух і т.п. - будь-яке физичес­кое явище можна створити з інших фізичних явищ; будь-яке хімічне з'єднання можна со­здать синтетичним шляхом, з'єднавши в належних пропорціях і за належних фізичних умовскладові частини. Але явища фізичні не пере­ходят в явища життя. Ніяким комбинировани­ем фізичних умов наука не може створити життя, так само як хімічним синтезом вона не може створити живоїматерії, протоплазми. Ми можемо сказати, яка кількість вугілля потрібна для того щоб отримати відому кількість теплоти, потрібну для того, щоб перетворити дану кількість льоду у воду. Але ми не можемо сказати,яка кількість вугілля потрібна, щоб створити жиз­ненную енергію за допомогою якої одна жива клітка утворює іншу живу клітку. Так само явища фізичні, хімічні і механичес­кие не можуть саміпо собі утворити явища со­знания, тобто думки. Якби було інакше те вра­щающееся колесо при витраті відомої енергії або протягом відомого часу створило б ідею. Тим часом ми чудово знаємо»що колесо може обертатися хоч мільйони літ і ніякої ідеї з нього не вийде. Таким чином, ми бачимо що явища руху корінним чином відрізняються від явищі життя і свідомості.
Явища життя переходять в інші явища життя, умножаються в них нескінченно і переходять у фізичні явища, створюючи цілі рядимеха­нических і хімічних комбінацій. Явища життя виявляються для нас у фізичних явлени­ях і при. їх готівки.
Явища свідомості відчуваються суб'єктивно і переходять у фізичні явища і в явища жиз­ни, володіючи величезною потенційноюсилою. Ми знаємо, що в основі нашої продуктивної сили лежить бажання, тобто психічний стан або явище свідомості. Бажання володіє величезною по­тенциальной силою. Із сполученого бажання муж­чины і жінки може виникнути цілий народ. В основідіяльної, творчої, творчої сили людини, що може змінити перебіг річок, со­единять моря, прорезывать гори - лежить воля, тобто теж психічний стан або явище со­знания. Таким чином, явища свідомості облада­ют по відношенню до физико-хімічнихмехани­ческим явищ ще більшою комбінуючою силою, ніж явища життя і здатні впливати на біологічні явища, тобто створювати явища життя, чого не можуть робити явища руху.
Позитивна філософія затверджує, що всі три роди явищ походять від руху, що всі три роди явищ в єстві своєму - рух. Якщо навітьтриматися цього погляду, то все-таки необхо­димо визнати, що це три різні роди движе­ния несумірні між собою і неперехідні одне в інше у будь-якому порядку.
Явища фізичні, біологічні і психичес­кие (або духовні) ми не можемо міряти однією міркою. Вірніше сказати, що явище життяі явле­ния свідомості ми зовсім не можемо міряти. І толь­ко щодо перших, тобто явищ движе­ния, думаємо що можемо їх міряти. Хоча це теж дуже ворожильний.
В усякому разі, ми знаємо поза сумнівом, що ні явищ життя, ні явищ свідомості ми не можемо виразити у формулах фізичнихявищ - і во­обще ніяких формул у нас для них немає.
Бажаючи з'ясувати собі відношення різних пологів явищ між собою, ми повинні більш детально розглянути закони їх переходуодне в інше.
Перш за все потрібно узяти фізичні явища і детально вивчити всі умови і властивості їх пере­хода одне в інше.
В статті про Вундте («Північний вісник», 1888) А. Л. Волинський, висловлюючи положення физиологичес­кой психології Вундта,пише:
Дії відчуття викликаються діями раз­дражения. Але обидва ці дії зовсім не повинні бути рівний. Іскрою від цигарочки можнаспалити цілий го­род. Треба Зрозуміти, чому це можливо. Покладіть дошку на ребро якого-небудь предмету на зразок ве­сов щоб вона знаходилася в рівновазі. На обидві сто­роны дошки поставте тепер рівні гирі. Гирі не впадуть, хоча вони прагнутимутьвпасти, вони врівноважують один одного. Знімемо про одну сторони дос­ки найменшу гирю». тоді інша сторона пе­ретянет, і дошка впаде, тобто «мула тяжкості, суще­ствовавшая раніше як невидиме прагнення, сдела­етсявидимою рушійною силою. Якщо, же ми поло-жим дошку з гирями на землю, що сила тяжкості не проводитиме дії. Але вона все-таки не унич­тожается. Вона тільки перейде в інші сили.
Ті сили, які тільки прагнуть провести рух, називаються зв'язаними, або мертвими силами. Сили що дійсно виявляються оп­ределенными рухами» називаються вільними або живими силами» але між вільними силами потрібно щевідрізняти сили розв'язуючі, освобож­дающие від сил розв'язаних, звільнених.
Між звільненням сили і її переходом в дру­гую - існує величезна різниця.
Якщо один вид руху переходить в іншій, коли­чество вільної сили залишається тим же. Навпаки, ког­да одна сила звільняє іншу,кількість свобод­ной сили змінюється. Вільна сила роздратування раз­вязывает зв'язані сили нерва. І це звільнення зв'язаних сил нерва скоюється в кожній крапці не­рва. Перший рух росте, як пожежа, як сніжна лавина, що захоплюєза собою всі нові і нові сугро­бы сніги. От чому дія (явище) відчуття не повинне бути зовсім рівно дії роздратування.
Подивимося ширше на відношення сил, що звільняються і звільняючих, в різних пологах явищ.
Ми побачимо, що іноді нікчемна кількість фізичної сили може звільнити величезне, ко­лоссальное кількість теж фізичної енергії.
Але все, яке тільки ми можемо зібрати количе­ство фізичної сили, не в змозі звільнити крапельки живої енергії, потрібноїдля самостоя­тельного існування мікроскопічного живого організму.
Сила, що полягає в живих організмах - життєва сила, - здатна звільняти бесконеч­но великі кількості енергії (чим сила движе­ния),як життєвої, так і просто фізичній.
Мікроскопічна жива клітка здатна рас­пространяться нескінченно, еволюціонувати в но­вые види, покривати рослинністю материки,заповнювати водоростями океани, будувати острови з коралів, залишати після себе могутні пласти кам'яного вугілля і ін. і ін.
Відносно прихованої енергії, що полягає в явищах свідомості, та є в думках, відчуттях, в бажаннях і у волі, ми бачимо, щокількість її ще більш невимірний, ще більш безмежно. З особистого досвіду, із спостереження, з історії ми зна­ем, що ідеявідчуття або воля можуть, виявляючись, звільняти нескінченні кількості енергії, створювати нескінченні ряди явищ. Ідея можедіяти століття і тисячоліття і лише рости і заглиблюватися, викликаючи всі нові і нові ряди яв­лений звільняючи все нову і нову енергію. Ми знаємо, що думки продовжують діяти і жити, коли саме ім'я людини, що створила їх,превра­тилось в міф, як імена засновників стародавніх ре­лигий, творців безсмертних поетичних произве­дений старовині героїв, вождів, пророків. Їх сло­ви повторюються незліченною кількістю вуст. Ідеї розбираються, коментуються. Сохранившие­сятвори переводяться, друкуються, читают­ся, заучуються напам'ять, декламуються, ставят­ся на сценах, ілюструються. І це не тільки великі твори світових геніїв. Какое-ни­будь один маленький вірш може жити тисячоліття, Примушуючи сотнілюдей працювати для себе, служити собі, передавати себе далі.
Подивіться, скільки потенційної енергії в якому-небудь маленькому вірші Пушкіна або Лермонтова. Ця енергія діє не тільки
на відчуття людей, але самим своїм существовани­ем діє на їх волю. Подивіться, як живуть і не хочуть вмирати слова, думкивідчуття полу­фантастического Гомера - і скільки «руху» викликало за час свого існування кожне його слово.
Поза сумнівом, що в кожній думці поета заключа­ется величезний потенціал сили, подібний потенціалу, що укладає в шматкувугілля або в живій кле­точке, але нескінченно більш тонкий, невагомий і могутній.
Це чудове співвідношення явищ може бути виражено так, що чим далі дане явле­ние від видимого і відчутного - від фізичного,- чим далі воно від матерії, тим більше в ньому прихованої сили, тим більша кількість явищ воно може провести спричинити за собою, тим більша кількість енергії воно може звільнити і тим менше воно залежить від часу.
Якщо пов'язати все сказане з принципом физи­ки, що кількість енергії постійно, то ми дол­жны точніше визначити, що у всіхпопередніх положеннях мовилося не про створення нової энер­гии, а про звільнення прихованої сили. Причому ми знайшли що звільняюча сила життя і думки нескінченно більше звільняючої сили механи­ческого руху і хімічних впливів. Микро­скопическаяжива клітинка сильніше за вулкан - ідея сильніше за геологічний переворот.
Встановивши ці відмінності між явищами, по­пробуем подивитися, що представляють з себе яв­ления, узяті самі по собі, незалежновід нашого сприйняття і почування їх.
Ми відразу побачимо, що про це ми нічого не знаємо.
Ми знаємо явище постільки, поскільки воно яв­ляется роздратуванням у тобто оскільки воно вызы­вает відчуття.
Позитивна філософу в основі всіх явищ бачить механічний рух. Але гіпотеза вибри­рующих атомів або одиниць Руху - электро­нові круговороту руху, різні комбина­ции якого створюють різні «явища», - це тільки гіпотеза побудована на абсолютно искус­ственном і довільному Припущенні про суще­ствовании миру в часі і просторі. Раз ми знаходимо,що умови часу і простору - це тільки властивості нашої» плотського восприя­тия ми абсолютно знищуємо всяку возмож­ность гіпотези «руху» як основи всього, «гак як для Руху необхідний простір і Вре­мя,тобто необхідно, щоб умови простран­ства і часу були властивостями миру, а не свой­ствами свідомості.
Таким чином, насправді про явище ми нічого не знаємо.
Ми знаємо, що якісь комбінації причин, діючи через посредство організму на наше со­знание, проводять ряд відчуттів, усвідомлюванихяк зелене дерево. Але чи відповідає представле­ние дерева реального єства причин, що викликали ці відчуття ми не знаємо.
Питання про відношення явища до речі в собі, тобто до єства, яке за ним криється, з давніх часів складав найголовнішу і найважчупроблему філософії. Чи можемо ми, вивчати явле­ния, дістатися до їх Причини, до самої єств речей? Кант безумовно сказав: ні! - вивчай явища, Ми навіть не наближаємося до розуміння речі в собі» І, визнаючи правильність поглядуКанта, ми, якщо ми бажаємо наблизитися до пони­манию речей в собі повинні шукати абсолютно інший метод» абсолютно інший шлях %м той, яким йде позитивна наука, що вивчає явища або феномени.

Про футбол онлайн.